Algemene leveringsvoorwaarden NLBallon

NLBallon gevestigd te Vollenhove  en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder

nr. 65118812

Definities.

 • Passagier/klant:  Een natuurlijke of rechtspersoon waarmee NLballon een overeenkomst heeft gesloten d.m.v. een of meerdere verkochte tickets  en /of contract.
 • Ballonvaart: Vervoer d.m.v. een heteluchtballon uitgevoerd door NLballon v.o.f.
 • Ticket / contract: Door NLballon afgegeven genummerd vervoersbewijs /contract bestemd voor een ballonvaart d.m.v. een heteluchtballon uitsluitend geldig voor 1 vaart  na betaling door klant[en].

 

1. Aankoop van een ticket.

 1. De aankoop kan geschieden per telefoon, brief of e-mail.
 2. De aankoop wordt schriftelijk of per e-mail bevestigd  naar het opgegeven adres van de klant[en].
 3. Na aankoop door de klant wordt de bevestiging verzonden,  samen met de tickets,  de factuur en overige info.
 4. De aankoop kan binnen 7 dagen gerekend vanaf de factuurdatum kosteloos worden geannuleerd door het terugzenden van de ontvangen tickets. Terugzenden uitsluitend per aangetekende post. Bij het zoekraken van de tickets of een te late terugzending dient alsnog het factuurbedrag worden voldaan.
 5. Wanneer de aankoop, verzonden vanaf een [1] adres,  bestemd voor een groep klanten [vanaf 6 personen] binnen 7 dagen wordt geannuleerd wordt er E. 50,00 in rekening gebracht voor administratiekosten.

 

2. Reserveren van een ballonvaart.

 1. Uitgegeven en betaalde tickets blijven 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte
 2. Met een geldig NLballon-ticket kan  een plaats voor een ballonvaart worden gereserveerd. [ meerdere tickets voor meerdere plaatsen].
 3. Reserveringen worden bevestigd door Nlballon met daarin genoemd : datum, locatie van opstijgen cq. verzamelen, tijd van aanwezig zijn op de locatie of verzamelplaats
 4. Klanten kunnen tot 72 uur voor aanvang van de ballonvaart,  de originele datum wijzigen. De kosten van deze mutatie bedragen E. 20,00 per persoon. Nadat betaling is ontvangen zal NLballon de geldigheidsduur van de tickets wijzigen en dit schriftelijk bevestigen.
 5. Het doorgaan van een ballonvaart  is vanwege weersomstandigheden ten alle tijden voorbehouden aan de beslissing van de piloot, die  in het uiterste geval de vaart ter plekke van opstijgen kan cancellen of een periode  kan uitstellen [ max. 1,5 uur] In een dergelijk specifiek geval ontvangt de klant zijn ticket retour en wordt de geldigheidsduur verlengd tot weer 1 jaar.  In geen enkel  geval vindt er  schadevergoeding  of  enige vorm van terugbetaling plaats.
 6. Elke ballonvaart, uitgevoerd door NLballon, zal geschieden vanuit  vooraf aangeduide  vaste opstapplaatsen. Op verzoek van een [ groep] klanten  kan een andere opstapplaats worden gebruikt mits deze aan alle veiligheids- en bereikbaarheidseisen  voldoet, e.e.a. ter beoordeling van NLballon. Eventuele meerkosten  [ o.a. gemeentelijke leges etc. ] worden volledig aan de klant door berekend met een minimum van E. 50,00.

 

3. Betaling van een ticket.

 1. De klant koopt een ticket bij NLballon en geen specifieke vaart.
 2. Betaling van de ticket[s] dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de aangegeven bankrekening. Betalingen dienen minimaal 2 werkdagen voor de werkelijke uitvoering van de ballonvaart op de aangegeven bankrekening van NLballon te staan.
 3. Klant[en]  waarvan de betaling van de ticket[s] niet uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de ballonvaart is voldaan kunnen geen aanspraak maken op de desbetreffende ballonvaart. Het eventueel toch vervoeren is ter plekke ter  beoordeling aan NLballon. In alle gevallen dient de betaling te zijn voldaan voor aanvang van de ballonvaart. Voor last-minute klanten geldt in deze een afwijkende regel.
 4. Indien betaling van bestelde en verzonden ticket uitblijft en de reserveringsdatum is verstreken zal de incasso van het verschuldigde bedrag  door ons uit handen worden gegeven aan een ons ten dienst staande gerechtsdeurwaarder.  De meerkosten die deze incasso met zich meebrengt komt ten laste van de klant evenals de kosten die NLballon moet maken voor de inschakeling van derden /  rechtskundig adviseurs.

 

4. Ballonvaart

 1. NLballon zal de ballonvaart[en] zo zorgvuldig en accuraat mogelijk uitvoeren met inachtneming van wet- en regelgeving en , indien mogelijk, de wensen van de klant[en]
 2. Bij te weinig animo voor een specifieke vaart-datum is NLballon gerechtigd deze ballonvaart te verplaatsen . NLballon zal de desbetreffende klant[en] hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
 3. Weersomstandigheden kunnen NLballon dwingen om, ook op het laatste moment,  een ballonvaart te cancellen. Deze beslissing is uitsluitend door de piloot te nemen. In overleg wordt een vervangende datum vastgesteld, waarbij Nlballon de uiteindelijke datum zal vaststellen.
 4. De klant verliest het recht om met het ticket een ballonvaart te maken als men:
  1. -Niet tijdig verschijnt op de aangegeven opstijg-locatie [ staat op reserveringsformulier]
  2. -Geen geldig ticket heeft en geen reserveringsformulier kan overleggen
  3. -Geen betaling is ontvangen volgens de administratie van NLballon en de klant [en] geen betalingsbewijs kan overleggen.
 5. Klant[en] dienen zich ten alle tijden te houden aan de aanwijzingen en instructies  gegeven door piloot en crew van NLballon  zowel  voor, tijdens en na afloop van de ballonvaart.
 6. Vanwege weersomstandigheden en andere oorzaken kunnen in de meest extreme  gevallen evt. kleine ongemakken, schades en verlies ontstaan. Dit risico aanvaarden klanten vanaf het moment dat men instapt t/m  het  hebben verlaten van het landingsterrein. NLballon  kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 7. De aansprakelijkheid van NLballon is in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat in elk onderhavig geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van NLballon valt en aan NLballon wordt uitgekeerd.
 8. De aansprakelijkheid van NLballon voor letselschade en overlijden voortvloeiend uit de activiteiten van NLballon  is beperkt tot een bedrag overeenkomend met de tegenwaarde van SDR. 100.000,-- per passagier.
 9. De art. 4.7 en 4.8 zijn nietig ingeval de schade en/of gevolg  door opzettelijke en/of bewuste roekeloosheid van NLballon cq. medewerkers is veroorzaakt; tevens zijn art.4.7 en 4.8 nietig als ze strijdig blijken te zijn met dwingend recht. Wanneer klanten, volgens oordeel van de piloot en/of crew van NLballon dermate onder invloed zijn van bedwelmende stoffen zal opstappen voor de ballonvaart worden geweigerd,  zonder dat hier enige vorm van compensatie tegenover zal staan.

 

5. Klachten.

 1. Klanten die niet tevreden zijn over de dienstverlening en uitvoering  door NLballon kunnen hierover bij NLballon een klacht indienen.  NLballon zal hiermee uitermate zorgvuldig mee om gaan en de beantwoording van de klacht binnen 30 dagen na indienen, schriftelijk  aan de klant doen toekomen. Klachten moeten uiterlijk 30 dagen na afloop van de ballonvaart schriftelijk ter kennis worden gesteld aan NLballon.  Zo mogelijk worden klachten direct na afloop van de vaart ter kennis gesteld van de piloot en/of crew van NLballon.
 2. Indien , volgens de klant, de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan deze  klacht ter beoordeling worden gebracht bij de KNVVL  afd. ballonvaren. De uitspraak van deze instantie is voor beide partijen bindend.

 

6. Recht.

 1. De algemene voorwaarden worden vermeld op de website van NLballon en worden op  verzoek naar de klant gezonden. Op het moment van plaats nemen voor een ballonvaart wordt de klant geacht deze voorwaarden te erkennen en te aanvaarden en kan hiertegen geen beroep meer  aantekenen.
 2. Op alle activiteiten van NLballon  genoemd in deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
KNVVL erkend pilootstrandhoeve
Weersverwachting
Vollenhove
Meer weer in Vollenhove